Statut

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) osnivačka Skupština Udruge za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti, održana 30. 12. 2021.,  donijela je

 

S T A T U T

Udruge za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti ASK


I. O S N O V N E    O D R E D B E

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o  ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom Statutu koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod i nebinarne osobe te se ne mogu ni u kojem smislu tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.


Članak 2.

Puni naziv Udruge: Udruga za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti – ASK

Skraćeni naziv Udruge: Udruga za autizam ASK

Naziv na engleskom jeziku: Autism, Neurodiversity and Self-advocacy Society ASK


Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjednik Udruge. 

Članak 4.

Udruga za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti – ASK je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Udruga za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti – ASK je neprofitna pravna osoba.


Članak 5.

Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednik, Dopredsjednik i Administrator Udruge. Skupština može za zastupanje ovlastiti i druge redovne članove Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.


II. P O L A Z N A  N A Č E L A  U D R U G E

Članak 6.

Udruga za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti je udruga autističnih samozastupnika_ica.

Autizam je neurorazvojna različitost i za brojne autistične osobe autizam je invaliditet. Autizam utječe na način na koji razmišljamo, komuniciramo i ulazimo u interakcije sa svijetom. Autizam je dio ljudske različitosti. Ne postoji jedan ispravan način na koji osoba može biti autistična. Svaka autistična osoba različito doživljava svoj vlastiti autizam, ali nas mnoge značajke autizma povezuju i zajedničke su nam.


Članak 7.

Prava osoba s invaliditetom pa tako i autističnih osoba podržana su Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koje je država Hrvatska potpisala 2007. godine.


III. C I LJ E V I ,  P O D R U Č J A  D J E L O V A NJ A  S U K L A D N O C I L J E V I MA  I D J E L A T N O S T I M A  U D R U G E

Članak 8.

Udruga je osnovana u cilju

 1. zastupanja interesa autističnih osoba,
 2. aktivnog zagovaranja, promidžbe, potpore i zaštite samozastupanja autističnih osoba i kulture autizma,
 3. zauzimanje za ljudska prava i prava osoba s invaliditetom s naglaskom na autističnu djecu i autistične osobe i priznavanje i poštivanje različitosti među ljudima,
 4. suradnje s gradskim, državnim i inim ustanovama i rad na edukaciji, unapređivanju razumijevanja, prihvaćanja i svijesti o autizmu i najnovijim znanstvenim spoznajama o autizmu.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području 
ljudskih prava, 
socijalne djelatnosti,  
obrazovanja, znanosti i istraživanja i 
međunarodne suradnje.


Članak 9.

Djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje tečajeva, radionica i seminara u vezi s ciljevima Udruge
 • organiziranje predavanja, tribina i okruglih stolova radi promicanja ciljeva Udruge
 • organiziranje tematskih konferencija i stručnih skupova
 • organiziranje edukacija i stručnog usavršavanja članova
 • suradnja s udrugama i ostalim organizacijama s istim ili sličnim ciljevima
 • izdavačka djelatnost 
 • predlaganje mjera i programa nadležnim tijelima u vezi s ciljevima Udruge


Gospodarska/e djelatnosti koje Udruga obavlja je/su:

 • organiziranje tečajeva, radionica i seminara u vezi s ciljevima Udruge
 • izdavačka djelatnost
 • prodaja predmeta vlastite izrade na malo sukladno Zakonu o trgovini


Članak 10.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • putem medija.


IV. Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, koja podržava djelatnost Udruge i prihvaća njen Statut i opće akte, a za koga Upravni odbor utvrdi da ispunjava sve potrebne preduvjete članstva u Udruzi sukladno čl. 13 ovog Statuta. 

Članstvo u Udruzi moze biti redovno i pridruženo. 


Članak 12. 

Redovni članovi 

Redovni članovi Skupštine Udruge su njezini osnivači. 

Redovnim članom Udruge može postati i svaki drugi pridruženi član koji je primljen u redovno članstvo sukladno čl. 13. Statuta Udruge, a nakon isteka roka pridruženog članstva uz uvjete propisane ovim Statutom. 

Prava, obveze i odgovonosti redovnih članova su: 

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge, 
 • birati i biti birani u tijela Udruge sukladno odredbama ovog Statuta,
 • biti informirani o aktivnostima Udruge, 
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge, 
 • plaćanje članarine,
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta

Redovnim članom Udruge se postaje danom Odluke Upravnog odbora o prijemu u redovno članstvo. Odluka Upravnog odbora o prijemu u Redovno članstvo je konačna. 


Članak 13.

Pridruženi članovi 

Svaka zainteresirana osoba najprije se upisuje kao pridruženi član Udruge. 

Pridruženim članom Udruge moze postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba sukladno uvjetima propisanima ovim Statutom, koja je zainteresirana za djelovanje u Udruzi i za pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta i općih akata Udruge, a za koga Upravni odbor, sukladno svojoj diskrecijskoj procjeni, utvrdi da ispunjava sve ovdje navedene potrebne preduvjete članstva u Udruzi.

Pridruženi članovi ne mogu birati niti biti birani u tijela upravljanja Udrugom. 

Zahtjev za prijem u pridruženo članstvo podnosi se Upravnom odboru Udruge na službenu e-mail adresu Udruge ili u pisanom obliku na adresu Udruge. Upravni odbor Udruge odlučuje o prijemu u pridruženo članstvo na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a najkasnije u roku od 90 dana od dana predaje zahtjeva. Odluka Upravnog odbora o prijemu u pridruženo članstvo je konačna. 

Zahtjev za prijem u članstvo Udruge sadrži najmanje: 
osobno ime / naziv tvrtke 
osobni identifikacijski broj (OIB) 
datum rođenja / osnivanja 
broj mobitela i/ili e-mail adresa
razlozi pristupanja. 

Pridruženim članom Udruge se postaje danom Odluke Upravnog odbora o prijemu u pridruženo članstvo. Odluka Upravnog odbora o prijemu u pridruženo članstvo je konačna. 

Pridruženi članovi nisu članovi Skupštine Udruge te nemaju pravo glasa u Skupštini Udruge. 

Pridruženi članovi Udruge mogu nakon proteka 2 godine od upisa u popis članova Udruge podnijeti pisani zahtjev za redovnim članstvom Upravnom odboru Udruge, koji odlučuje o prijemu u redovno članstvo na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a najkasnije u roku od 90 dana od dana predaje zahtjeva. 


Članak 14.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi administrator Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, broju telefona, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. 

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.


Članak 15.

Visinu članarine određuje Skupština Udruge.


Članak 16.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • plaćanje članarine

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge. 

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge. 

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti. 

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora Udruge. 

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. 


Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem,
 • smrću.

Članstvo prestaje bez posebne odluke ukoliko član do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Skupština Udruge. 

Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.


Članak 18.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština. 


V. R J E Š A V A NJ E   S  P O R O V A   I   S U K O B A   I N T E R E S A

Članak 19.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge nadležan je Upravni odbor. 

Sukob interesa postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove. 


VI. T I J E L A   U D R U G E

Članak 20.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Administrator
 • Upravni odbor

 

SKUPŠTINA

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo Udruge i čine ju svi Redovni članovi Udruge. 


Članak 22.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 


Članak 23.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva posljednja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.


Članak 24.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.


Članak 25.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. 


Članak 26.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti 
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje predsjednika, dopredsjednika, administratora 
 • bira i razrješava druga tijela udruge 
 • imenuje i opoziva likvidatora udruge,
 • daje smjernice za rad udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge), 
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika, 
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

                                              

PREDSJEDNIK

Članak 27.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. 


Članak 28.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,                       
 • utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i  prihvaćanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge, 
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, 
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.


Članak 29.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.


DOPREDSJEDNIK

Članak 30.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

ADMINISTRATOR

Članak 31.

Administratora Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje upravljačkih i stručno-administrativnih poslova u Udruzi. 

Administrator Udruge vodi popis članova. 

Administrator Udruge pomaže predsjedniku Udruge u ostvarenju ciljeva i programa rada Udruge: 

 • priprema rad Skupštine 
 • zastupa i predstavlja Udrugu u odnosima s drugim subjektima, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge 
 • upravlja imovinom Udruge 
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge odobrava službena putovanja 
 • vodi registar članova 
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine 
 • vodi i čuva pismohranu Udruge 
 • vodi računovodstveno-financijsko i administrativno poslovanje Udruge u skladu sa zakonskim propisima 
 • supotpisuje sve službene dokumente zajedno sa Predsjednikom Udruge 
 • bavi se osiguranjem tehničkih i organizacijskih preduvjeta za organizaciju rada i funkcioniranje Udruge 
 • obavlja poslove koje mu povjeri Predsjednik, a koje će on po svojem obrazovanju i interesima najbolje moći obavljati. 


Članak 32.

Predsjedniku, Dopredsjedniku i Administratoru može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran: 

 • razrješenjem na vlastiti zahtjev, 
 • razrješenjem u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci.


UPRAVNI ODBOR

Članak 33.

Upravni odbor je tijelo Skupštine koji operativno vodi poslove Udruge u skladu sa Statutom i ostalim aktima Skupštine. 

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik i administrator. 


Članak 34. 

Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Sastanke saziva Predsjednik najmanje sedam dana prije termina sastanka. Poziv se može dostaviti, elektronskom poštorn ili drugim sredstvom komunikacije. 

Upravni odbor vodi zapisnik o održanim sjednicama Upravnog odbora. 

Ukoliko se iz opravdanih razloga sjednica upravnog odbora ne može održati uz fizičku prisutnost članova ista se može jednako valjano održati na način da isti članovi neposredno prisustvuju sjednici putem, u pozivu za sjednicu određenih web aplikacija (npr. ZOOM, Microsoft Teams, Skype i dr.) kako bi se osigurala njihova neposredna nazočnost u stvarnom vremenu održavanja sjednice upravnog odbora. U slučaju održavanja sjednice na opisani način Administrator će osigurati da se zapisnik i druga dokumentacija sa sjednice uredno vode sukladno Statutu i Zakonu o udrugama. 

Upravni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova. 


Članak 35. 

Upravni odbor: 

 • priprema i predlaže Skupštini planove i programe rada i financijski plan,
 • provodi godišnji program rada Udruge,
 • izvješćuje Skupštinu o poslovanju Udruge, te podnosi prijedlog završnog računa Skupštini na usvajanje
 • brine o ispravnosti materijalnog i financijskog poslovanja Udruge
 • predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Udruge
 • predlaže pravilnike i druge opće akte o radnim odnosima i unutarnjoj organizaciji stručnih poslova, o plaćama, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, organizira i koordinira rad zaposlenika u Udruzi
 • odlučuje o prihvaćanju zahtjeva za članstvo u udruzi (redovno i pridruženo)
 • nadležan je za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge 
 • brine se o informiranju članstva i javnosti 
 • brine se o sadržaju tiskanih i elektronskih publikacija Udruge 
 • predlaže Skupštini dodjeljivanje nagrada i priznanja Udruge 
 • predlaže Skupštini izbor osoba i/ili tvrtki kojima će se povjeriti obavljanje administrativno-računovodstvenih i drugih poslova za Udrugu 
 • predlaže Skupštini udruživanje i razdruživanje Udruge iz tuzemnih i inozemnih saveza, zajednica i organizacija, te imenuje i opoziva predstavnike Udruge u njihovim tijelima organizira i usklađuje suradnju s drugim udrugama, savezima, zajednicama i organizacijama 
 • obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Skupština ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljene u nadležnost drugog tijela 


Članak 36.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština može osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje  se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.


VII. I M O V I N A ,   N A Č I N   S T J E C A N J A  I  R A S P O L A G A N J E  I M O V I N O M

Članak 37.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom udruge, u skladu sa zakonom.


Članak 38.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.


VIII. P R E S T A N A K   P O S T O J A N J A   U D R U G E

 Članak 39.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Udruzi, ustanovi iii zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno ovom Statutu.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.


Članak 40.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.


IX. P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

Članak 41.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.


Članak 42.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor.


Članak 43.

Statut stupa na snagu danom donošenja.


U Zagrebu, 30. 12. 2021.

Scroll to top
Skip to content