Etički kodeks

Etički kodeks

ASK UDRUGA ZA AUTIZAM I OSTALE NEURODIVERGENTNOSTI, SAMOZASTUPANJE I KULTURU RAZLIČITOSTI

 

UVOD

ASK Udruga za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti (U daljnjem tekstu Udruga ASK) je nevladina i neprofitna udruga koja djeluje u Republici Hrvatskoj. ASK je počeo djelovati kao incijativa odraslih autističnih osoba 2018. godine, a 2022. postao Udruga ASK.

Prva smo udruga autističnih samozastupnika_ca i saveznika_ca. Kroz samozastupanje i proživljeno iskustvo te moderna i znanstvena postignuća s područja autizma nastojimo promijeniti prevladavajući narativ o autizmu i invaliditetu koji stigmatizira i šteti samim autističnim osobama.

Naš moto je “Ništa o nama bez nas.” “Ništa o nama bez nas” znači da autistične osobe moraju biti uključene kad god se govori o autizmu. Kada neautistične osobe donose odluke o autizmu bez autističnog doprinosa, te su odluke obično loše. Zbog toga se teže snalazimo u svijetu. Odluke o autizmu treba donositi zajedno s autističnim osobama. Na taj način možemo donijeti smjernice koje će nam pomoći da živimo naše živote i naučiti ljude da imaju razumijevanja i podržavaju autističnu zajednicu.

Kodeks je podložan stalnim promjenama, kroz praksu rada Udruge ASK te usklađivanjem sa standardima civilnog društva i ukupnim dostignućima na području zaštite ljudskih prava, a posebno prava osoba s invaliditetom.

Ovim Etičkim kodeksom određuju se etička načela djelovanja i vrijednosti kojima se vode članice i članovi Udruge ASK.

 

OPĆE ODREDBE

Etički kodeks Udruge ASK sadržava moralna načela i etičke standarde kojima se u svom svakodnevnom, javnom i profesionalnom djelovanju trebaju ravnati tijela upravljanja Udruge ASK te članica i članova Udruge ASK.

Načela Etičkog kodeksa primjenjuju se i na druge osobe koje sudjeluju u radu i djelovanju Udruge ASK, ukoliko se ponašanje i djelovanje tih osoba može izravno povezati s Udrugom ASK.

 

ZAKONSKI PROPISI U REPUBLICI HRVATSKOJ NA KOJIMA SE TEMELJI RAD UDRUGE

Važeći zakonski propisi u Republici Hrvatskoj na kojima se temelji rad Udruge su slijedeći:

 • Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, 
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,
 • Ustav RH, te niz zakona koji se bave ovim područjem (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Obiteljski zakon, Kazneni zakon, Zakon o psihološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti osobnih podataka),
 • Zakon o udrugama i Statut Udruge,
 • Zakon o ravnopravnosti spolova,
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije,
 • Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja koji određuje standardizirane postupke u zaštiti žrtava seksualnog zlostavljanja za sve stručnjake raznih profila iz raznih ustanova,
 • Protokol Vlade Republike Hrvatske o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,
 • Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja,
 • Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

 

VRIJEDNOSTI I NAČELA

Vrijednosti i načela za koja se zalažemo:

 • Autizam je dio ljudske različitosti. Svaka autistična osoba različito doživljava svoj vlastiti autizam, ali nas mnoge značajke autizma povezuju i zajedničke su nam.
 • Udruga ASK je mjesto nulte tolerancije na nasilje svih vrsta i oblika. Od svih članica i članova očekujemo ponašanje u skladu s načelom jednakosti i pravednosti koje isključuje svaki oblik diskriminacije, zlostavljanja, uznemiravanja ili iskorištavanja.
 • Poštivanje temeljnih ljudskih prava, dostojanstva i vrijednosti svih ljudi.
 • Poštivanje, otvorenost i tolerancija prema individualnim različitostima pojedinaca (religija, etnička i nacionalna pripadnost, rasa, rod, seksualna orijentacija, životni stil, imovinsko stanje, podrijetlo, obiteljski i bračni status, trudnoća, obiteljske obveze, dob, invaliditet, tjelesni izgled, političko opredjeljenje i zdravstveno stanje) smatrajući ih prednostima.
 • Poštivanje i poticanje suradnje u međusobnim odnosima.
 • Poštivanje svih pravnih propisa i postupaka koji se tiču naših obaveza kao članova društvene zajednice.
 • Pridonošenje podizanju općeg znanja, profesionalne kompetencije i integriteta, vezano uz autizam i općenito osoba s invaliditetom.
 • Poštivanje i poticanje samozastupanja jer ono znači preuzimanje kontrole nad vlastitim životom. Kao zajednica radimo na tome da bismo preuzeli kontrolu nad načinom na koji društvo gleda na autistične osobe i općenito osobe s invaliditetom, kako mediji govore o nama i politikama koje utječu na naše živote.
 • Poštivanje programskih ciljeva, strategije i standarda pokreta osoba s invaliditetom.
 • Vjerujemo da je komunikacija ljudsko pravo i da svim osobama treba omogućiti da komuniciraju na svoj način. Osobama kojima je potrebna podrška za komunikaciju, komunikacija na način koji njima najviše odgovara treba uvijek biti dostupna i omogućena.
 • Autistične osobe znaju o autističnom načinu postojanja/življenja više nego drugi i zato moraju biti uključene u kreiranje politike i imaju pravo da se njihov glas čuje u svakom razgovoru o autizmu.
 • Jezik kojim se koristimo je bitan i stoga uvijek koristimo riječi koje poštuju autistične osobe i koje su autistične osobe izabrale kad govore o sebi.
 • Poštujemo i potičemo volonterstvo kao oblik civilnog uključivanja u društvene procese koji osnažuje pojedince, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje.
 • Smatramo da informacije i znanja moraju biti dostupni svima.
 • Obrađujemo sve teme na otvoren, pošten i afirmativan način u skladu s kulturom invaliditeta i kuluturom Autističnih, pogotovo teme koje članovi iz bilo kojeg razloga mogu smatrati posebno složenima.
 • U radu i djelovanju pridržavamo se principa zaštite okoliša i održivosti.
 • Vjerujemo u snagu udruženih pojedinaca koji pokreću promjene. Informiramo i educiramo sebe i društvo u kojemu živimo.
 • U radu Udruge ASK služimo se provjerenim informacijama i suvremenim znanstvenim istraživanjima koje su objavili domaći i(li) inozemni autoriteti u području autizma i neurodivergentnosti. 

 

NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA

 • Svaki oblik izravne i neizravne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, rodu, seksualnoj orijentaciji, životnome stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invaliditetu, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.
 • Uznemiravanje, tj. svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi, kojem je cilj ili koje stvarno znači povredu osobnog dostojanstva, koje ometa obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu života. Uznemiravanje je svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih okolnosti i socijalnih kontakata, ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava. Zabranjena je svaka vrsta uznemirivanja između članica i članova Udruge.
 • Zabranjeni su izrazi omalovažavanja i vrednovanja pojedinih oblika invaliditeta u odnosu na druge oblike invaliditeta u procesu ostvarivanja prava osoba s invaliditetom.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

U svojemu radu vodimo računa o pravu na privatnost članica i članova. Svjesni toga da samo u okruženju sigurnom od (zlo)uporabe informacija o pojedincu možemo u potpunosti slobodno izraziti sve svoje osobne potencijale.

Štitimo tajnost privatnih podataka članica, članova, korisnica i korisnika usluga, a možemo ih dati na uvid pravnim ili fizičkim osobama izvan Udruge samo ako je to u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i/ili uz odobrenje članica/članova Udruge.

 

VOLONTERSKI RAD

Cijenimo svaki volonterski rad bez obzira na uložen broj volonterskih sati, status članstva ili položaj u Udruzi.

Volonterskom radu pristupamo ozbiljno i savjesno.

Volonterke i volonteri uključuju se u rad Udruge u mjeri u kojoj im to odgovara i pritom su svjesni odgovornosti za preuzeta zaduženja. Ako su iz nekog razloga spriječeni savjesno izvršiti svoja zaduženja u razumnom roku, od njih se očekuje da o tome obavijeste voditeljicu ili voditelja projekta ili aktivnosti.

U kontaktu sa suradnicama i suradnicima te krajnjim korisnicama i korisnicima članice i članovi Udruge su strpljivi i korektni te pridonose ugodnom i poticajnom okruženju.

 

FINANCIRANJE RADA UDRUGE 

Sredstva za rad Udruge ostvarujemo putem natječaja, od donatora i sponzora, donacijama građana i članarinama te samofinanciranjem u skladu s našim Statutom. 

Financiranje rada udruge regulirano je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Financijski izvještaji Udruge su javni.

 

SUKOB INTERESA

Članice ili članovi Udruge koji su ujedno članice ili članovi jedne od političkih stranaka mogu imati podupirući status članstva u Udruzi. U slučaju aktivnog političkog angažmana, a koji se odnosi na sudjelovanje u tijelima stranke i(li) vlasti te angažman tijekom izbora, članice i članovi ne mogu obnašati voditeljsku funkciju niti biti članicama i članovima Savjeta i Upravnog odbora Udruge. Također ne mogu u javnosti istupati u ime Udruge te ni na koji način isticati članstvo u Udruzi prilikom svojega stranačkoga djelovanja.

Članice i članovi Udruge koji se u svojem privatnom ili poslovnom djelovanju van Udruge bave aktivnostima u područjima ili s ciljanim korisnicima sličnim ili istim onima Udruge moraju djelovati na način koji njih i Udrugu ne dovodi u sukob interesa te ne kalja ugled Udruge. Od članica i članova očekuje se da u okviru svojih privatnih i poslovnih aktivnosti van rada Udruge posvete posebnu pažnju tome da se njihove aktivnosti ne predstavljaju javnosti i drugim dionicima kao aktivnosti koje Udruga podržava, potpomaže ili organizira, kao i da u svojoj ulozi unutar tih aktivnosti ne predstavljaju sebe kao predstavnicu ili predstavnika Udruge, osim ako je, prije provedbe same aktivnosti, pravovremeno za to zatražena te zaprimljena dozvola Upravnog odbora Udruge.

Kad članice i članovi imaju dvojbu o mogućem sukobu interesa ili utjecaja određene aktivnosti na ugled Udruge, trebaju se konzultirati s Upravnim odborom Udruge koji će donijeti odluku o pristupu postavljenom pitanju a od članica i članova očekuje se da tu odluku poštuju.

Od članica i članova Udruge koji razmatraju ili već izvršavaju izvršnu ulogu unutar Udruge a koji su istovremeno vlasnice/i poslovnih subjekata i(li) se bave sličnim ili istim poslom kao i Udruga ili gdje su ciljani korisnici ujedno i ciljani korisnici Udruge očekuje se da o tome pravovremeno obavijeste Upravni odbor. Članovi u izvršnim ulogama u ovom kontekstu su članice i članovi Upravnog odbora Udruge. Upravni odbor će potom razmotriti potencijal situacija sukoba interesa i donijeti odluku koju će članovi poštivati.

 

KRŠENJE ETIČKOG KODEKSA

Dužnost je svake članice i člana da se pridržavaju Etičkog kodeksa. U slučaju da se povrijedi Kodeks, svaka članica ili član dužna/dužan je to prijaviti Upravnom odboru, a Upravni odbor je dužan opomenuti članicu ili člana o kršenju Kodeksa minimalno jednom pismenom opomenom prije nego se poduzmu sankcije.

Nakon minimalno jedne pismene opomene, kršenje Etičkog kodeksa može se sankcionirati gubljenjem statusa članice ili člana, odnosno statusa podupiruće članice ili člana Udruge ASK. O svim slučajevima odlučuje Upravni odbor većinom glasova. U slučaju da Etički kodeks prekrši član_ica Upravnog odbora, isti_a će se izuzeti iz glasanja.

Scroll to top
Skip to content